Web sitesi, Çerez İlkeleri'ne uygun olarak hizmetleri sunmak için çerez dosyaları kullanır.Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek için tıklayınız.

kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-ve-riza-metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
DAİR
AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE TALEP EDİLEN AÇIK RIZANIN İÇERİĞİ

1)   AMAÇ VE SIFAT

a.   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi; belirli şartlara ve kanuni istisnaları haricinde kural olarak kişilerin açık rızalarına bağlıdır.
b.   Şirketimiz Tan Doğal Ürünler , ticari faaliyetleri ve özellikle internet yoluyla gerçekleştirdiği e-ticaret faaliyetleri kapsamında; kanuni tanımıyla “veri sorumlusu” sıfatı taşımaktadır. 2137715758600001 mersis numaralı şirketimizin detaylı bilgileri, www.bitkidiyari.com.tr uzantılı internet sitemiz üzerindedir
c.   Bu metin içeriğinde yazılı olan, faaliyetlerimiz sırasında yer verilen/verilecek benzeri içerikteki açıklamalarımızla; veri sorumlusu olarak kişisel veri işleme faaliyetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirme yapmak ve bilgilendirmelerimiz neticesinde kişilerin açık rızalarının alınmasına yönelik amacımızı ortaya koymaktadır.

2)   “KİŞİSEL VERİ” VE “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ” KAVRAMLARI İLE BU VERİLERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN KANUNİ ŞARTLARI

a.   “Kişisel bilgi” özü itibariyle; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilebilmektedir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “Kişisel Verilerin İşlenmesi” biçiminde tanımlanabilir.

b.   Kanuni düzenlemeler uyarınca; ilgilisinin açık rızası olmaksızın, genel veya özel nitelikteli kişisel verilerin işlenmesi mümkün değildir. Kişilerin onayı olmaksızın kişisel veri işleyebilmenin şartları ise sadece; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, madde 5/2 ve 6/3 hükümlerinde yazılı hallerde mümkündür. Genel olarak kişisel verilerin işlenmesi hususunu düzenleyen 5 numaralı maddenin, işbu 2 numaralı fıkrasına göre; kanunlarda açıkça izin verilmesi, imkansızlık hallerinde hayat ve beden bütünlüğünün korunması zorunluluğu, ilgisi tarafından verinin alenileştirilmiş olması, hakkın tesisi/korunması/kullanılması için zorunlu olması, ilgilinin temek haklarına ve hürriyetlerine halel getirmemek kaydıyla veri işlemenin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması biçiminde özetlenebilir. Özel nitelikli verilerin işlenmesini düzenleyen 6 numaralı maddenin, 3 numaralı fıkrası ile ortaya konulan rızasız veri işleme imkanları ise, niteliğine göre ayrı şarta tabi olmak kaydıyla; kanunda öngörülen haller, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve yönetimi sebepleriyle sınırlı olmak üzere ve sadece sır saklama yükümlülüğü altında olan kişilerle, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından mümkündür.

3)   KİŞİSEL VERİ İŞLEMEMİZİN İLKELERİ, SEBEPLERİ VE AMAÇLARI

a.   Bu aydınlatma metninde açıklanan kişisel veri işleme faaliyetimizin genel ve temel ilkeleri aşağıdaki biçimde ifade edilebilir. Şirketimiz, işbu ilkeler dahilinde hareket etmeyi, kişisel veri güvenliğini sağlamak için sürekli çalışmayı taahhüt eder.

Ø  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
Ø  Doğruluk ve gereken güncelliğin olabildiğince gözetilmesi,
Ø  Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
Ø  Veri işleme faaliyetinin; belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olması,
Ø  Gerek kanuni gereklere gerekse işlendikleri amaçların tamamı için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi.

b.   Kanuni hakları ve yükümlülükleri olan şirketimizin; yürütmekte olduğu faaliyetleri, ticari ilişkileri, reklam ve pazarlama çalışmaları, istihdam çalışmaları, yönetim ve denetim ihtiyaçlarına yönelik gereklilikler, çeşitli kanunlardan kaynaklanan muhafaza ve gerektiğinde ilgili mercilere sunma yükümlülükleri, maddi ve manevi varlığımızın korunması amacıyla doğrudan veya dolaylı delil niteliği olması mümkün bilgilerin önemi ve bunlarla sınırlı olmayan tamamen meşru etkinlikleri sebebiyle kişisel veri işleme ihtiyacı vardır.

c.   Yukarıda açıklanmaya çalışılan sebeplerden kaynaklanan ve ihtiyaçlara yönelik olarak işlediğimiz kişisel verilerin kullanım amaçları da tamamen meşrudur, meşru olacaktır. İşlenen verilerin kullanım amacı; öncelikle hizmetlerimizin yerine getirilmesidir. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve alış-veriş içerisinde bulunduğumuz kişilere yönelik hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi için; bu hizmetler için gerekli kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Gerekli kişisel bilgiler kayıtlarımıza işlenmeksizin, hizmetlere yönelik birimlerimizin görevlerini ve süreçleri yerine getirebilmeleri mümkün olamamaktadır. Verilerin somut ve müstakil hizmet süreçlerinde kullanılması yanında; müşterilerin ve tedarikçilerin üye kayıtlarının oluşturulması ve takibi; üyeliklerin devamının sağlanması;  sipariş ve kargo takipleri, veri sahiplerinin elektronik portallerimizden yararlanması, sistem hatalarının düzeltilmesi, hizmetlerde gerekli doğrulamanın yapılması; hizmet politikalarımızın geliştirilmesi, piyasanın ve kişilerin ihtiyaçlarının tespiti, tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların verimli yapılabilmesi, yeni mal ve hizmet sunumlarının planlanması, mal veya hizmet sunumlarının mekan, zaman ve topluluklar nezdindeki sonuçlarının değerlendirilmesi, mal ve hizmet sunumlarının kişiselleştirilmesi; kişilerin tercihleri, zevkleri, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre yapılacak uygulama özelleştirmeleri; satış, pazarlama ve reklam gibi faaliyetlerin planlanması ve uygulanması; genel veya özel kampanya çalışmaları; genele veya kişiye yönelik reklam, tanıtım veya tekliflerimizin iletilebilmesi; üretim ve tedarik miktarlarının ve süreçlerinin doğru planlanması; analizlerin gerçekleştirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi;  istihdam faaliyetlerimizin yürütülmesi; istihdam politikalarımızın geliştirilmesi; şirket içinde ve dışında yürüttüğümüz süreçlerin sağlıklı yürütülmesine yönelik istihdam konumlandırmaları; şirketimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, hizmet aldığımız kişilerin, çalışanlarımızın ve ilişkide olduğumuz tüm kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin sağlanması; faaliyetlerimizi yürüttüğümüz sanal uygulamalar, uzaktan erişimler, internet platformları, fiziki mekanlar ve bu bulunan tüm unsurların verimliliğine dair çalışmalar; ticari faaliyetlerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve ilgili her türlü kişiye yönelik olarak kanuni düzenlemeler sebebiyle gerektiğinde bilgilerin ilgili yasal mercilere iletilmesi veya raporlanması zorunluluğu ve burada yazılanlarla sınırlı olmayan tamamen yasal ve meşru amaçlar olarak ifade edilebilecektir.

4)   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA DAİR BİLGİLER

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, yukarıda açıklandığı üzere yürütülen faaliyetler kapsamında; mal ve hizmet sunumlarımıza yönelik iş süreçlerinin yerine getirilmesi;  ticari faaliyetlerimizin yerine getirilmesi ve devamlılığı; genele, kişiye veya belirli guruplara yönelik ticari faaliyetlerin, sunumların, satışların, pazarlamaların, reklamların, tanıtımların, aktivitelerin ve sair faaliyetlerin yerine getirilmesi; kişilerin kullanım alışkanlıkları, beğenileri, tercihleri, olumlu-olumsuz yaklaşımlarının tespiti ve uygun biçimde kullanılması; mali veya idari planlamaların yapılması; iş süreçlerinin geliştirilmesi; mal veya hizmet alımları ve bunlarla sınırlı olmayan meşru sebeplerle; ortaklarımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, organik bağ içinde bulunduğumuz şirketler, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız özel ve tüzel kişiler, iştiraklerimiz, ifa yardımcılarımız, muhasebe ve hukuk çalışmalarını yürüten kişiler, varsa franchise işletmeler ve mensuplarıyla, kanunen yetkili olan resmi ve özel tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.

5)   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizi tarafından; elektronik ortamda yapılan sözleşmeler ve siparişlerin alınması sürecinde; müşterilerle, tedarikçilerle, iş ortaklarıyla, ifa yardımcılarıyla, çalışanlarla, mal ver hizmetlerin sunumu veya tedarikleri için muhatap olunan kişilerle yapılan sözleşmelerde, bildirimlerde, itirazlarda, pazarlamalarda, muhasebe ve hukuk çalışmalarında ve sair faaliyetlerimizde yazılı olarak ve sözlü olarak hukuka uygun biçimde kişisel veri toplanabilmektedir. Elektronik ortamda yapılan sözleşmeler, yazılı olarak imzalanan sözleşmelerde ve yapılan sözlü görüşmelerin içeriğinden kaynaklanabilecek yasal sorumluluklar gereğince elde edilen veriler şirketimizce işlenebilmektedir.

6)   İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu metinde de açıkladığımız sebeplerle ve amaçlara yönelik olarak işlediğimiz bilgiler, kişilerin; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kendisinin veya şirketimizin oluşturduğu kullanıcı bilgileri, kendisinin veya şirketimizin oluşturduğu kullanıcı şifresi, kullanıcı veya üye olarak gerçekleştirdiği işlemlerin bilgileri, işlem güvenliğine dair bilgiler, muhatabı olduğumuz finansal bilgileri, pazarlama ve reklamlarımızda elde edilen bilgileri, taleplerinde iletilen bilgiler, şikayetlerde iletilen bilgiler, hukuken ve mali mevzuat uyarınca tutulması gereken bilgileri olarak ifade edilebilir.

7)   KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLERİN HAKLARI

Herkesin, bir veri sorumlusuna başvurarak;

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse bunlara ilişkin bilgileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin hatalı veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu ortadan kaldırma işleminin verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahiptir.

Kanuni düzenleme uyarınca, üst paragrafta yazılı haklardan, zararın tazminini isteme hakkı hariç diğerlerin talep edilmesi, şu hallerde mümkün değildir: Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi; kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması; kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

8)   KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verilerine dair talepleri olan ilgililer, kanuna uygun taleplerini; yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenmiş başka yöntem varsa bunlarla şirketimize iletebilirler.

Şirketimize yönelik taleplerin; talep edenin kimlik bilgileri ve taleplerini açıkça izah ettikleri yazılı istemlerinin, ekinde kimliklerini doğrulayıcı geçerli resmi kimlik örnekleriyle birlikte şirketimize iletilmesi mümkündür. İlgili, şirketimizin Cevizli mah. Yaren Sok No4 d16 Maltepe İstanbul Adresinde bulunan merkezine şahsen yapacağı başvuruyla yazılı talebini bizzat iletebilir. Şahsen başvuru yapmak yerine taleplerini noter vasıtasıyla aynı adresimize tebligat yaptırmak yoluyla iletebilir. Başvuru sahibi, bu yollara ek olarak; elektronik ortamda oluşturduğu ve elektronik olarak imzaladığı talebini, şirketimize ait kep adresi Uzantılı kayıtlı elektronik posta adresine göndermek suretiyle de taleplerini iletebilir.

Usule uygun biçimde iletilecek talepler ve başvurular; veri sorumlusu şirketimiz tarafından, talep veya başvurunun şirketimize ulaştığı veya kanuna uygun biçimde tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız, kanun gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgilisine iletilecektir. Talep veya başvurunun vekaleten yapılması veya cevabının vekaleten alınmak istenmesi durumunda; ilgili kişi tarafından noterden verilmiş, talep veya başvurunun iletilmesi veya cevabının alınması hususunda açık ve özel yetkiyi içeren vekaletnamenin ibrazı istenecektir. Şirketimizin, iletilen talep ve başvuruların sahibinin kimliğini ispat eden belgeleri talep etme veya teyit etme hakkı saklıdır. Talepler veya başvuruların cevaplanması için yapılacak işlemlerin maliyet doğurması halinde; mevzuat veya yetkili kurum tarafından tespit edilmiş bir tarife varsa bu tarifeye uygun olmak kaydıyla ücret talep etme hakkımız saklıdır.

9)   TALEP EDİLEN AÇIK RIZA

Yukarıda detayları verilmekte olan kişisel veri işleme faaliyetlerimizin yürütülmesi için ilgililerin açık rızalarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Şirketimiz faaliyetlerine; müşteri, alıcı, satıcı, tedarikçi, taşeron, çalışan, hizmet veren, hizmet alan, satın alan, danışan ve ne surette ilişki kuran kişiler; faaliyetlerinin her hangi bir adımında, elektronik veya basılı ortamda, müstakil veya bağlantılı olarak işbu metni imzalayarak veya elektronik ortamda ilgili onay kısmını işaretleyerek onayladıklarında, içeriğin tamamını okumuş ve anlamış sayılırlar, ayrıca tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. Metni veya şartları kabul etmediğiniz takdirde; gerekli imzayı atarak veya elektronik onayı vererek kabul etmeyiniz. Kabul ettikten sonra vazgeçerseniz, vazgeçme beyanınızı ve varsa diğer taleplerinizi, gecikmeksizin usule uygun biçimde tarafımıza iletiniz.

Aydınlatma metnini okudum, tüm hükümlerini anladığımı ve kabul ettiğimi açıkça beyan ederim.